Eget omdømme er ikke noe en kan definere selv. Det er først når andre opplever deg positivt og får trygghet for at det du gjør er det samme som det du sier, at du kan håpe på å få et positivt omdømme.

I et samfunn med økende krav til innsyn og åpenhet (transparency) vil alle organisasjoner måtte ta hensyn til sitt omdømme hvis de ønsker å lykkes. Hvis ikke, kan de miste anseelse og dermed hindre egen måloppnåelse. Det finnes mange eksempler på at negativ oppmerksomhet gir tap av verdier for en organisasjon når innholdet ikke samsvarer med den profil som organisasjonen tegner av seg selv. I slike tilfeller får organisasjonen et negativt omdømme og mister troverdighet og tillit. Resultatet er at de kan påføre seg selv store tap, både økonomisk og moralsk som kan være vanskelige å rette opp.

Virksomheter må også vise samfunnsansvar for å redusere risikoen for et negativt omdømme. Samfunnsansvar handler om åpenhet, redelig opptreden, ansattes rettigheter og velferd og miljøhensyn. Samfunnsansvar går utover det å skape et overskudd for eierne. Det handler om å ta et helhetlig ansvar for en virksomhets konkurranseevne og lønnsomhet på lengre sikt. Organisasjonen må derfor alltid ha oppmerksomhet på sitt eget omdømme. Det gjelder når organisasjonen er inne i en positiv utvikling, når den ønsker å være i forkant for å forebygge negativ omtale eller når krisen er der og omdømmet står på spill.

Mange møter ukjente utfordringer i møte mellom egeninteressen og samfunnsinteressen, mellom ”butikk og politikk”.

Glasshuset har konsulenter med innsikt og lang erfaring fra både næringsliv og politikk. Vi er klare til å hjelpe deg med å navigere i dette urene farvannet.

Hovedelementer for dette arbeidet er å

 

  • Fastslå om oppdraget er å bevare en positiv utvikling, forebygge krise eller slukke en brann.
  • Oppsøke viktige samarbeidspartnere eller kunder; omdømmeundersøkelse.
  • Ha dialog med oppdragsgiver om avbøtende tiltak.
  • Bidra til bedre forståelse av politisk tenkemåte.
  • Være en løpende samtalepartner for ledelsen i organisasjonen om bevegelsene i grenseland mellom egeninteresse og samfunnsinteresse
  • Påta oss å følge utviklingen på ett spesielt politikkområde. Vi kan lese St.meldinger, følge debatter og registrere vedtak.